35 let družbe BABEG

Zgodovina družbe BABEG

Zgodovina družbe BABEG, ustanovljene leta 1981, je tesno povezana s parlamentarnimi razpravami v 60. letih 20. stoletja. Takrat je avstrijski parlament spodbujanje gospodarskega razvoja prvič označil kot nalogo države.

Januarja 1980 je bil v avstrijskem Zveznem uradnem listu objavljen sporazum med zvezno državo in zvezno deželo Koroško. Sporazum sta 11. septembra 1979 sklenila zvezni kancler Bruno Kreisky (Socialdemokratska stranka Avstrije) in deželni glavar Leopold Wagner (Socialdemokratska stranka Avstrije).

Cilj sporazuma je bila krepitev gospodarskega potenciala z ustvarjanjem dodatnih industrijskih in poslovnih obratov. Kot je navedeno v sporazumu, je bilo treba zagotoviti, da se pomanjkljivosti Koroške, ki so posledica obrobne lege njenega gospodarskega, kulturnega in etničnega prostora, odpravijo v čim večji meri. 

Marshallov načrt za Koroško

Republika Avstrija in zvezna dežela Koroška, vsaka s 50-odstotnim deležem v družbi BABEG, sta takrat zagotovili osnovni kapital v višini 200 milijonov šilingov. Precejšen znesek, ki ga je bilo mogoče doseči le s pomočjo Evrope in ZDA. Brez mednarodnih programov pomoči, kot je bil Program za obnovo Evrope (ERP), bolje poznan pod imenom »Marshallov načrt«, bi bila ta vsota nepredstavljiva.

Zvezna dežela Koroška je bila imenovana kot pristojna za sprejemanje odločitev o uporabi denarja, da bi lahko takoj začeli z izvajanjem ukrepov. Za nadzor nad uporabo subvencijskih sredstev v skladu s smernicami je bilo zadolženo Zvezno ministrstvo za javno gospodarstvo in promet, danes znano kot Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za promet, inovacije in tehnologijo (BMVIT).

Spodbujanje naložb in storitve za vlagatelje kot naša naloga

Naloge, dodeljene družbi BABEG, so bile uzakonjene v sporazumu v skladu s 15a. členom avstrijskega Zveznega ustavnega zakona (B-VG). Sporazum se od leta 1979 glasi: »Spodbujanje naseljevanja novih industrijskih in poslovnih obratov. Upoštevati je treba vse ustrezne projekte v zvezi s Koroško, če ti projekti ne zadevajo tujega prometa in če velikost teh projektov ne presega sprejemljivega razmerja s finančnimi zmožnostmi družbe.«

Gospodarski, kulturni in etnični prostor Koroške ni več potisnjen na rob. Avstrija in njene južne sosede so članice Evropske unije, Koroška pa je z obrobne lege postavljena v središče Evrope.

Spodbujanje naložb je več kot le spodbujanje industrije

V 90. letih 20. stoletja se je obseg nalog družbe BABEG razširil, prav tako pa se je spremenila sestava njenega vodstva. Finančna podpora industriji v obliki davčnih olajšav in finančnih subvencij za vsako ustvarjeno delovno mesto dandanes ni več edini politični ukrep za ustvarjanje novih delovnih mest. Kot dodatni ukrep velja ustanavljanje industrijskih in tehnoloških parkov ter podjetniških inkubatorjev.

V »obmejnem mestu Velikovec« (nem. Völkermarkt) – besedna zveza iz 80. let 20. stoletja – se je gradnja vojašnice ustavila, namesto tega pa je nastal industrijski park. Ta sklep je udejanjila družba »Völkermarkter Industrieparkgesellschaft«, na kratko VIP, ki je bila takrat 100-odstotna hčerinska družba družbe BABEG.

Izpopolnjevanje na področju raziskav in razvoja

Ustvarjanje novih delovnih mest v Avstriji ni le spodbujanje industrije, temveč tudi spodbujanje raziskav in izobraževanja. Pomembno vlogo pri tem ima Univerza v Celovcu, ki se je iz izobraževalne ustanove razvila v univerzo s poudarkom na tehničnem področju, prav tako ustanovitev višjih tehničnih izobraževalnih ustanov, tehnične visoke strokovne šole in državnih gimnazij.

Temu osnovnemu vodilu sledi tudi družba BABEG. Danes spodbuja razvoj številnih zunajšolskih izobraževalnih dejavnosti na področju naravoslovja in internacionalizacije – iniciativa, ki se je začela leta 2016 v tehnološkem parku »Lakeside Science & Technology Park« v Celovcu.

Tehnološki park »Lakeside Science & Technology Park« je ena od družb s strateškim deležem v družbi BABEG.

BABEG v letu 2016

Družba BABEG je dolgo veljala za »ladjo brez posadke«. Ko je koroška agencija za razvoj »Entwicklungsagentur Kärnten« jeseni 2015 zaprla svoja vrata, je družba BABEG prevzela majhno ekipo petih zaposlenih in naloge s področja naseljevanja mednarodnih podjetij na nove lokacije.

Družba BABEG je 35 let po svoji ustanovitvi ponovno prevzela prav tisto nalogo, za katero je bila ustvarjena – zastopanje interesov Koroške pred tujimi vlagatelji in mednarodno industrijo.

Število zaposlenih: dvanajst (04/2019)
Generalni direktor družbe BABEG je Hans Schönegger in  Markus Hornböck.

Podporno gradivo

2. oktober 1979, Deželni zakonik Koroške, uradno obvestilo 82, PDF
Sporazum o projektih na Koroškem, za katere se zanimata zvezna država in dežela Koroška

23. januar 1980: Zvezni uradni list 38, Sporazum o projektih na Koroškem, za katere se zanimata zvezna država in dežela Koroška, Zvezni uradni list št. 38/1980, PDF